Tilaa uutiskirje

Hallituksen esitys jätelain muuttamiseksi

Hallituksen esitys jätelain muuttamiseksi

SUP-direktiivin vaatimukset pannaan täytäntöön Suomessa - hallitus antoi 15.9.2022 eduskunnalle esityksen jätelain muuttamiseksi (HE 141/2022)
 
Ehdotetuilla muutoksilla pannaan täytäntöön tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämistä koskeva direktiivi eli ns. SUP-direktiivi.
 
Direktiivissä edellytetyt tuotekiellot ja merkintävaatimukset on saatettu kansalliseen lainsäädäntöön jo aikaisemmin. Kertakäyttöisiin muovituotteisiin kuuluvia elintarvikepakkauksia ja juomamukeja koskevat kansalliset kulutuksen vähennystoimet on toteutettu lainsäädännön sijasta sopimuksella, joka allekirjoitettiin ympäristöministeriön ja kulutuksen vähentämistoimien kohteena olevia toimialoja ja toimijoita edustavien yhdistysten välillä 4.3.2022.
 
Osa ehdotetuista muutoksista on tarpeen EU:n jätesäädöspaketin täytäntöönpanon täydentämiseksi. Jätelain tuottajavastuusääntelyn piiriin sisällytettäisiin uusina tuoteryhminä useita kertakäyttöisiä muovituotteita. Osalle kyseisten tuotteiden tuottajista säädettäisiin nykyisen sääntelyn mukainen erilliskeräystä edellyttävä jätehuollon järjestämis- ja kustannusvastuu ja osalle uusi kustannusvastuu, joka koskisi tiettyjä kuntien toteuttamia jätehuolto- ja siivoustoimia.
 
Osana tuottajavastuusääntelyn muutoksia pakkausten tuottajavastuuseen nykyisin liitetty miljoonan euron liikevaihtoraja poistettaisiin. Samalla lakiin lisättäisiin pakkausten tuottajan määritelmästä eroava niin sanottujen palvelupakkausten ja viljelijäpakkausten tuottajan määritelmä, joka kohdentaisi tuottajavastuun kyseisten pakkausten valmistajiin ja maahantuojiin. Lain nojalla annettavalla asetuksella säädettäisiin eräitä muovituotteita koskevista uusista tuote- ja erilliskeräysvaatimuksista, uusista kuluttajatiedotuksen sisältövaatimuksista sekä tuottajien kunnille näiden suorittamista jätehuolto- ja siivoustoimista maksettavien korvausten määrästä ja jakaantumisesta tuoteryhmittäin.
 
Esitys liittyy esitykseen valtion vuoden 2023 talousarvioksi ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Esitykseen sisältyvä laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.
 
Pakkausalan näkökulmasta esityksen keskeinen sisältö:

  • Muovin ja kertakäyttöisen muovituotteen määritelmät. Määritelmät vastaavat direktiivin määritelmiä, sillä niiden täytäntöönpanossa ei ole kansallista liikkumavaraa. Määritelmien tulkintaa varten komissio on antanut suuntaviivat. Niillä pyritään osaltaan varmistamaan määritelmien yhtenäinen tulkinta EU:ssa. 
  • Uusien SUP-direktiivin täytäntöönpanoon liittyvien tuottajavastuullisten tuoteryhmien tuottajiksi määritellään tuotteiden valmistajat ja maahantuojat, kuten tuottajavastuun piiriin jo nykyisin kuuluvien tuoteryhmien osalta on pääsääntönä.
  • Pakkausten tuottajayhteisön toimialan tulisi kattaa myös kertakäyttöiset juomamukit. Juomamukien erilliskeräys toteutettaisiin pakkauksille jo nykyisin säädetyn ja pakkausten tuottajayhteisön järjestämän erilliskeräysverkoston kautta.
  • Tuottajille säädetään kustannusvastuu tietyistä kuntien jätehuolto- ja siivoustoimista tietyillä kunnan puhtaanapito- ja siivousvastuun piiriin kuuluvilla yleisillä alueilla.  Kustannusvastuun piiriin kuuluisivat mm. tiettyjen syömävalmiin ruuan elintarvikepakkausten, joustavasta materiaalista valmistettujen pakkausten sekä kääreiden, juomamukien, muovikassien ja enintään kolmen litran juomapakkausten tuottajat.  Tuottajien kustannusvastuu perustuisi kunnan ilmoittamiin todellisiin siivouskustannuksiin sekä SUP-tuottajille roskien koostumusselvityksen avulla laskettuun osuuteen kunnan ilmoittamista kustannuksista. Laissa ja sen nojalla annettavalla asetuksella määritellään korvaukset, jotka tuottajat vuosittain maksaisivat kunnille.  Aluksi vuosina 2023–25 korvaus on sovittu kiinteäksi 4,79 €/capita/vuosi.
  • Juomapakkauksia koskevat tuotevaatimukset pantaisiin täytäntöön lain nojalla annettavalla asetuksella. Korkkien kiinnipysymistä juomapakkauksissa koskeva tuotekohtaisena asetettava vaatimus vastaisi direktiivin vaatimusta, sillä sen täytäntöönpanossa ei ole kansallista liikkumavaraa. Kierrätetyn muovin pitoisuutta juomapulloissa koskevan vaatimuksen täytäntöönpanossa käytettäisiin kansallista liikkumavaraa siten, että vaatimusta ei asetettaisi pullo- tai tuottajakohtaisena, vaan se koskisi kaikkia tuottajia yhteisesti ja laskettaisiin direktiivin mukaisesti kaikkien Suomessa markkinoille saatettujen juomapullojen sisältämän kierrätetyn muovin keskiarvona.
  • SUP-direktiivin 4 artiklan edellyttämät kansalliset kulutuksen vähennystoimet toteutetaan ympäristöministeriön ja toimialojen välillä solmitulla green deal -sopimuksella, joka allekirjoitettiin 4.3.2022.34 Mukana ovat Elintarviketeollisuusliitto ry, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry, Päivittäistavarakauppa ry ja Suomen Pakkausyhdistys ry. Green deal -sopimuksella tavoitellaan direktiivin mukaisesti muovisten kertakäyttöisten elintarvikepakkausten ja juomamukien (yhdessä annospakkaukset) kunnianhimoista ja pysyvää kulutuksen kappalemääräistä vähentämistä. Tavoitteiden saavuttamista seurataan tonneina (muovin ja muun materiaalin kokonaismäärät).  Yritykset toteuttavat vapaaehtoisesti toimia, jotka tukevat sopimuksen tavoitteiden saavuttamista. Yksittäisellä yrityksellä on vapaus valita omat toimensa.  Mikäli sopimuksella ei esimerkiksi saavuteta vaadittavaa yrityskattavuutta tai näyttää siltä, ettei asetettuja tavoitteita todennäköisesti saavuteta, kulutuksen vähentämistä edistetään lainsäädännöllä.
  • Palvelu- ja viljelijäpakkausten tuottajana pidettäisiin tuotteen pakkaajan tai pakatun tuotteen maahantuojan sijasta kyseisen pakkauksen valmistajaa tai maahantuojaa. Nykyinen pakkausten tuottajavastuusääntely koskee tuottajia, joiden liikevaihto ylittää miljoona euroa. Tämä aikanaan kansallisista syistä säädetty liikevaihtoraja poistetaan Liikevaihtorajan poisto lisäisi tuottajavastuullisten pakkaustuottajien lukumäärää merkittävästi. Tuottajien lukumäärän kasvua pyrittäisiin rajoittamaan lisäämällä lakiin pakkausten tuottajan määritelmästä poikkeava uusi palvelupakkausten ja viljelijäpakkausten tuottajan määritelmä.

Linkki hallituksen esitykseen eduskunnan sivuilla

Comments are closed.