Tilaa uutiskirje

Kun kädenjälki kasvaa, jalanjälki pienenee

Kun kädenjälki kasvaa, jalanjälki pienenee

Millainen on kädenjälkesi? Tuotteen valmistamisen aiheuttamista ympäristövaikutuksista on mahdollista viestiä myös positiivisesti.

Tuotteiden valmistamisen aiheuttamilla ympäristövaikutuksilla on yhä kasvava merkitys valmistavalle teollisuudelle.  Usein ympäristövaikutuksia mitataan tuotteiden valmistamisen aiheuttamien päästöjen tai luonnonvarojen kulutusta mittaavilla mittareilla – asioilla, jotka yritykset yrittävät saada minimoitua toiminnassaan. Niistä ja varsinkin vaikutuksiin tehdyistä vähennyksistä raportoidaan esimerkiksi yritysten ympäristöraporteissa. Tätä kutsutaan ympäristöjalanjäljeksi.

Tuotteilla voi kuitenkin olla myös myönteisiä ympäristövaikutuksia ja niitä on alettu kutsua kädenjäljeksi.  Ekologinen kädenjälki on Harvardin yliopiston tohtorin Gregory Norrisin lanseeraama termi ja se tähtää elinkaariajatteluun ja kanavoi tuotteen valmistajia miettimään, miten tuote pienentää loppukäyttäjänsä eli asiakkaan tai tämän asiakkaan jalanjälkeä eli ympäristövaikutusta.  Osaoptimoinnin sijaan on tärkeää katsoa koko tuotteen ketjun kokonaisuutta alkaen raaka-aineen hankinnasta ja käytöstä tuotantoon, tuotteen käyttöön, käytöstä poistoon ja kierrätykseen ja aina tuotteesta syntyvän jätteen loppusijoitukseen.

–  Ympäristökädenjäljillä tarkoitetaan mittareita, jotka tarkastelevat yrityksen toiminnalla aikaansaatuja myönteisiä ympäristövaikutuksia. Näkökulma on sikäli tuore, että näitä asioita halutaan katsoa nimenomaan positiivisessa valossa ja kiinnittää huomiota lisäarvoon, jota yritys ratkaisuillaan luo ympäristömittareilla tarkasteltuna, kertoo Motivan materiaalitehokkuuden ja kiertotalouden johtava asiantuntija Henrik Österlund.

–  Tarve tällaiselle näkökulmalle tulee yrityksiltä, jotka kokevat, että niiden tuottamilla ratkaisuilla on voittopuoleisesti positiivinen vaikutus ympäristöön. Toistaiseksi melko harvat yritykset viestivät tällä tavoin. Yleisempi tarkastelutapa on edelleen haitallisten ympäristövaikutusten välttäminen tai vähentäminen.

Tämän näkökulman muutoksen jälkeenkin on oleellista, että mittarit ottavat huomioon elinkaariajattelun mukaisesti koko arvoketjun ja tunnistavat ja mittaavat oleellisia ympäristönäkökohtia.

–  Tässä mielessä en kannata esimerkiksi pelkästään yksittäisiin ympäristövaikutusluokkiin perustuvien mittareiden käyttöä. Mielestäni on tärkeää, että otettaessa käyttöön ympäristökädenjälkimittareita pidetään huolta niissä tarvittavan tiedon tuottamisen laadusta ja jäljitettävyydestä. Tästä tulee huolehtia vähintään samalla tasolla kuin mihin elinkaariajattelua soveltavissa menetelmissä tähän saakka on totuttu.

Henrik Österlund suosittelee yrityksiä ottamaan kädenjälkiajattelunsa lähtökohdaksi kaikenlaisten ympäristönäkökohtiin liittyvien mittareiden ja erityisesti niiden pohjalta tehtävän viestinnän soveltamisessa periaatteet, jotka on kuvattu ISO 14000 -sarjan ympäristöjohtamisstandardeissa. – Kädenjälkiajattelun ei tässä suhteessa tule muuttaa hyvään mittarointiin ja viestintään liittyviä perusperiaatteita ja -vaatimuksia.

Miten kädenjälkeä luodaan ja saadaan positiiviset vaikutukset näkymään?

–  Näkyviä tuloksia luodaan ympäristökädenjälkimittareilla kehittämällä ja toteuttamalla ratkaisuja, jotka oleellisesti parantavat ympäristön tilaa arvoketjussa. Näillä mittareilla halutaan korostaa erityisesti hyviä vaikutuksia arvoketjussa eteenpäin, eli ketjussa yrityksen asiakkaiden suuntaan. Kuten todettua, on kuitenkin oleellista, että myönteiset vaikutukset näkyvät oleellisissa ympäristönäkökohdissa ottaen huomioon koko arvoketjun.

 

Ympäristökädenjälkien käyttäminen voisi olla hyvä väline esimerkiksi yrityksille, joiden ratkaisut on lähtökohtaisesti tarkoitettu vähentämään tai poistamaan jotain tiettyjä ympäristöongelmia. Tällaisia ovat esimerkiksi monet cleantech-alan yritykset. Esimerkiksi Outotec ilmoittaa yritysvastuuraportissaan yrityksensä kädenjäljen olevan positiivinen, koska yrityksen asiakkaat käyttävät heidän kehittämiään ympäristömyönteisempiä teknologioita ja ratkaisuja.

Miten yritykset voivat kasvattaa kädenjälkeä ja sen avulla pienentää omaa tai loppuasiakkaan jalanjälkeä?

– Oleellista on, että yritys osaa tunnistaa arvoketjun oleelliset ympäristönäkökohdat, ja sen jälkeen kykenee kehittämään ratkaisuja, jotka vaikuttavat niihin myönteisesti. Joskus tämä saattaa edellyttää ajattelutavan ja näkökulman muutosta. Tärkeää on ymmärtää syvällisesti potentiaalisen asiakaskunnan toimintaa ja siihen liittyviä ympäristöhaasteita.

–  Yrityksellä voi olla esimerkiksi jokin mahdollistava teknologia, jolla asiakkaan laajamittainen kestävän kehityksen mukainen ratkaisu saadaan toimimaan varmemmin.

Pakkausten kohdalla ympäristökädenjälki voisi olla esimerkiksi niiden iso merkitys hävikin pienentämisessä.

–  Pakkaukset ovat hyvä esimerkki teknologiasta, jolla parhaimmillaan voi olla myönteinen ympäristökädenjälki. YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa oleva ruokahävikin puolittaminen koskee koko Eurooppaa ja myös Suomea. On pitkään tiedetty, että elintarvikkeiden pakkauksilla on tärkeä rooli sen varmistamisessa, että itse elintarvikkeeseen käytetyt panostukset eivät menisi hukkaan. Hyvä esimerkki pakkausalalta on esimerkiksi Atrian jauhelihapakkaus. Toisaalta pakkausalalla on myös omia sille ominaispiirteisiä haasteita, kuten luontoon pitkäaikaisesti päätyvän roskan välttäminen erilaisissa arvoketjuissa globaalisti. Tässä näen suomalaisella pakkausteknologialla isoja mahdollisuuksiam mutta oma arvoketju on tarkasti mietittävä, onko se voittopuolisesti kädenjälki, sanoo Henrik Österlund.

www.handprinter.org

____________________________________

VTT kehittää kädenjäljelle laskentasääntöjä

Saija Vatanen ja Tiina Pajula, VTT

Monet yritykset pyrkivät pienentämään omaa jalanjälkeään, mutta samalla yhä useampi yritys kehittää tuotteita tai prosesseja, jotka tähtäävät asiakkaan tuotteen tai palvelun jalanjäljen pienentämiseen. Tällöin toiminta aiheuttaa myös positiivisen ympäristövaikutuksen. Positiivisen vaikutuksen mittaaminen ja siitä viestiminen on ollut tähän asti hankalaa. VTT:n ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston yhteisessä Handprint-hankkeessa laaditaan laskentasäännöt ja viestintäohjeistus tuotteiden ilmastohyödyille.

Tavoitteena on tehdä standardoitua hiilijalanjälkeä täydentävä mittari: Hiilijalanjälki viestii tuotteen elinkaaren aikana syntyneistä kasvihuonekaasupäästöistä, kun taas hiilikädenjälki kertoo tuotteen ansiosta vähentyneistä kasvihuonekaasupäästöistä. Hiilikädenjälki syntyy, kun asiakas ottaa yrityksen tuotteen käyttöönsä, jonka seurauksena kasvihuonekaasupäästöt pienentyvät.  VTT ja LUT julkaisevat tänä vuonna opaskirjan, jota yritykset voivat käyttää arvioidessaan ja viestiessään tuotteidensa positiivisista ympäristövaikutuksista.

Lähtökohtana on kehittää yrityksille viestintäväline, joka pohjautuu tieteellisiin ja yleisesti hyväksyttyihin laskentaperiaatteisiin. Hiilikädenjälki-menetelmä pohjautuu elinkaarimallintamisen ISO-standardeihin. Elinkaariajatteluun perustuva lähestymistapa on tärkeä, jotta vältytään osaoptimoinnilta ja nähdään ratkaisujen laajemmat kokonaisvaikutukset. Jokainen elinkaaren vaihe kuluttaa resursseja ja aiheuttaa jätettä tai erilaisia päästöjä suoraan tai välillisesti esimerkiksi energian kulutuksen kautta synnyttäen tuotteelle ympäristöjalanjäljen. Tuotesuunnitteluvaiheessa tehdään ratkaisevat valinnat mm. raaka-aineisiin, tuotantoprosesseihin ja kierrätettävyyteen liittyen.

Kädenjälki voi syntyä yrityksen tarjoamalle tuotteelle, palvelulle, teknologialle tai välivalmisteellekin. On monta tapaa, joilla nämä voivat vaikuttaa asiakkaan hiilijalanjäljen pienentämiseen, kuten pienemmän tai ympäristömyötäisempien materiaalien ja energian käytön, päästöjen ja hävikin vähentämisen tai tuotteen suorituskyvyn ja eliniän kasvattamisen kautta.

Projektiin osallistuu esimerkiksi Paptic, jonka teknologia mahdollistaa puukuitutuotteen valmistuksen, jolla on muovinkaltaisia ominaisuuksia. Puukuidulla voidaan korvata esimerkiksi muovikalvoa pusseissa ja pakkauksissa. Papticin kädenjälki syntyy, kun se on kehittänyt ja tuonut markkinoille ympäristömyötäisemmän kassin, jonka kauppaketju valitsee käyttöönsä muovikassin sijasta. Pakkausten kädenjälki voi syntyä muillakin tavoin. Tyypillisesti pakkaaminen saattaa esimerkiksi vähentää hävikkiä ja lisätä tuotteiden käyttöikää. Merkittävää on kuitenkin myös pakkauksen oma jalanjälki. Sen on oltava riittävän pieni suhteessa vaihtoehtoihin, jotta positiivinen ympäristövaikutus ja kädenjälki muodostuu.

 

Juttu julkaistu Pakkaus-lehdessä 2/2018

 

No Comments Yet.

Kommentoi julkaisua