Tilaa uutiskirje

Kestävän kehityksen mukaisen pakkaussuunnittelun merkitys kasvaa

Kestävän kehityksen mukaisen pakkaussuunnittelun merkitys kasvaa

Pakkaussuunnittelussa eletään parhaillaan mielenkiintoista aikaa. Tuotteen ja sen pakkaukseen yhteinen tavoite ympäristövaikutusten minimoimiseksi on vauhdittanut alan kehitystä. Nyt tarvitaan uutta suunnittelua, ajattelua ja innovaatioita. Kestävän kehityksen mukaisen pakkaussuunnittelun merkitys on korostunut ja kehitystä vauhdittamassa on osaltaan myös EU:n kiristymässä olevat pakkausten kierrätystavoitteet.

Kestävän kehityksen mukainen pakkaus suunnitellaan yhdessä tuotteen kanssa. Suunnittelussa otetaan huomioon tuotteen elinkaari ja minimoidaan sekä tuotteen että pakkauksen ympäristövaikutukset. Kun pakkaus halutaan suunnitella entistä kestävämmin ja vastuullisemmin, on hyvä kyseenalaistaa totutut ratkaisut.

Atria toi vuonna 2016 markkinoille uuden jauhelihapakkauksen, joka on uudistanut tuoteryhmän pakkaamista. Pakkauskehityspäällikkö Aaro Mäkimattila Atrialta korostaa kokonaisvaltaisen tarkastelun merkitystä pakkaussuunnittelussa. – Suunnittelussa ei voida tarkastella vain yhtä osa-aluetta, esimerkiksi materiaalia tai sen kierrätettävyyttä, vaan kaikkia tuotteen kohdalla tehtyjä valintoja ja niiden kokonaisvaikutuksia.
Uuden jauhelihapakkauksen suunnittelussa tarkasteltiin ennakkoluulottomasti erilaisia pakkauskonsepteja, joista asiantuntijatyöryhmän ja Atrian omien pakkausteknologien yhteistyönä jalostui ratkaisu, jonka positiiviset ympäristövaikutukset ovat merkittävät aiemmin käytössä olleeseen pakkaukseen verrattuna. Uusi pakkauskonsepti yhdessä valitun materiaalin kanssa minimoi tarvittavan materiaalin määrän, samalla kun tuotteen säilyvyysaika piteni. Pakkaus vähentää myös ruokahävikkiä ja lisäksi optimoi tilankäyttöä koko pakkausketjussa, joka pienentää kuljetuksista syntyvää hiilijalanjälkeä.

Voisiko pantittomat muovipakkaukset litistää kokoon jotta ne veisivät vähemmän tilaa kotona roskissa?

Hyvä käytettävyys ohjaa valintaa
Kestävästi suunniteltu pakkaus tukee tuotteen myyntiä. Ekologisinkaan pakkaus ei ole hyvä, jos tuote jää kaupan hyllyyn. Jauhelihapakkauksen musta materiaali pyrkii säilyttämään tuotteen luonnollisen, tuoreen värin ja sitä kautta aistinvaraisesti arvioitavan laadun, mikä on ostotilanteessa tärkeää. Mustalla värillä on myös toinen funktio.

– Monikerrosmuovi kuuluu tällä hetkellä energiajätteen joukkoon ja värin avulla se ohjautuu lajittelussa oikeaan osoitteeseen, kertoo Aaro Mäkimattila. – Haluamme, että pakkauksen käsittely on kuluttajalle mahdollisimman helppoa ja pakkauksen voi sijoittaa keräyksessä muiden muovipakkausten joukkoon. Kierrätys- ja lajittelumenetelmät kehittyvät jatkuvasti ja uskon, että tulevaisuudessa myös pakkauksen kierrätettävyys paranee.


Kuluttaja on mukavuudenhaluinen ja oma etu ajaa usein ympäristön edelle. Ympäristömyötäinen pakkaus ei ole tuotteen ostomotiivi, eikä se vielä yksin riitä ohjaamaan valintaa. Pakkaus, jonka kuluttaja kokee käytettävyydeltään arkea helpottavana, sen kuitenkin tekee. Kuluttajalle materiaalin vähentäminen konkretisoituu, kun pakkaus vie vähemmän tilaa omassa roskapussissa. Näin oma ja ympäristön etu liitetään toisiinsa. – Uusi jauhelihapakkaus toimii tiennäyttäjänä pakkaussuunnittelullemme.

Muovipakkausten kierrätyksen lisääminen on tärkeää, mutta pakkaus ei saa lisätä tuotteen ympäristövaikutuksia. Pakkauskehityksemme tavoitteena on, että kaikki pakkauksemme ovat joko kierrätettäviä tai sopivat energiahyötykäyttöön muista ominaisuuksista tinkimättä.

Gold & Green Nyhtökaurapakkauksissa käytetään jo kierrätettyä muovia – ja siitä myös kerrotaan selkeästi kuluttajalle.

Uudelleensuunnittelulle vahva tarve
Uudet kehityssuunnat näkyvät kaikilla pakkaamisen alueilla ja myös Lumene Oy:ssä ne on otettu osaksi kestävän kehityksen strategiaa. Tavoitteeksi on asetettu, että vuonna 2025 pakkauksissa käytetystä muovista 80 prosenttia on joko kierrätysmuovia tai valmistettu uusiutuvista luonnonvaroista saaduista raaka-aineista.
Yksikkökoteloissa tavoitteena on käyttää FSC- tai PEFC-sertifioiduista raaka-aineista valmistettua kartonkia.
– Kokonaisuutta on tarkasteltava huolella ja pakkauksia käytävä lävitse komponentti komponentilta, kertoo Essi Arola, Head of R&D, Packaging Lumenelta.
– Haasteita uusien materiaaliratkaisujen käytölle tulee kosmetiikkalainsäädännöltä. Pakkausmateriaalien puhtausvaatimukset ovat korkeat ja niiltä edellytetään elintarvikekelpoisuutta. Toisaalta myös uusien materiaalien ja niitä hyödyntävien pakkausratkaisujen saatavuus on vielä rajallista.
– Tuomme kuluttajille hyvää mieltä, iloa ja estetiikkaa, joten pakkauksen on tuettava halutun tuotekokemuksen syntymistä. Hyvin toimiva, kaunis pakkaus on osa brändi- ja tuotekokemusta, josta emme halua tinkiä, korostaa Essi Arola.
Tällä hetkellä esimerkiksi kaikki Lumenen pakkauksissa käytettävä lasi on kierrätettävää, joten ne voidaan lajitella lasipakkausten keräykseen. Haasteita kosmetiikkapakkausten kierrätettävyydelle tuovat kuitenkin varsinkin monimutkaisemmat pakkausrakenteet, jotka käsittävät useampia komponentteja eri materiaaleista. Arola näkeekin tässä uudelleensuunnittelun tarpeen, jotta pakkausvalmistajilla olisi tarjota riittävän laadukkaita pakkausratkaisuja, jotka vastaisivat korkealaatuisen kosmetiikan laatuvaatimuksia niin tuotteen säilyvyyden, toimivuuden kuin visuaalisen laadun osalta ja olisivat lisäksi helposti
lajiteltavissa.

”Pakkauksettomia” Naked-suihkusaippuoita ja -vartalonhoitotuotteita löytyy jo LUSH-myymälän hyllystä.

Suunnittelun tärkeys korostuu
Uusien pakkausten lisäksi myös monia jo olemassa olevia pakkauksia pitää suunnitella uudelleen, jotta yhä tiukentuvat tavoitteet olisi mahdollista saavuttaa. Procter & Gamblen Principal Scientist - Packaging R&D, Gian De Belder korosti Scanpackin seminaarissa pitämässään puheenvuorossa, että mikään muu kierrätyksen osa-alue ei voi toimia optimaalisesti, jos pakkauksia ei ole suunniteltu kierrättämistä silmälläpitäen. Jos pakkaus on vaikea tai mahdoton kierrättää, ovat keräys- ja kierrätysinfraan ja kuluttajien valistamiseen käytetyt resurssit menneet hukkaan.
Tällä hetkellä pakkauksiin liittyviä muuttujia on paljon ja se tekee uusien pakkausratkaisujen arvioinnista haastavaa. Uusia materiaaleja ja pakkausratkaisuja tulee markkinoille nopeammin kuin ennen ja materiaalien mekaaninen ja kemiallinen kierrättäminen kehittyy. Uudet materiaalit ja tekniikat tarjoavat suunnittelijoille uusia mahdollisuuksia samalla kun kehitetään tuotteita ja pakkausratkaisuja, joissa voidaan hyödyntää kierrätettyä materiaalia.
Myös poliittiset päätökset ja uudet mahdolliset lait, verot tai muut sanktiot vaikuttavat tehtäviin pakkauspäätöksiin. Tuotteen valmistajien ja pakkaajien eli pakkausketjun alkupään investoinnit ovat isoja kun uusia pakkausratkaisuja otetaan käyttöön. Siksi brändinomistajien on tärkeää varmistaa, että tehdyt investoinnit ovat oikeita, kannattavia ja pitkäikäisiä.

Kuluttajan näkökulmasta pakkauksen hävittämistä helpottavat ominaisuudet ovat nousseet entistä tärkeämmiksi.

Korvaa ja vähennä – enemmän vähemmällä
Vastuullista tuotesuunnittelua on ohjannut jo pitkään ”enemmän vähemmällä” -ajattelu. Tämä on myös hyvän pakkaussuunnittelun perusasioita, jossa vastuullisinta mahdollista materiaalia pyritään käyttämään mahdollisimman vähän, kuitenkaan vaarantamatta tuotteen säilyvyyttä ja toimivuutta.
Uusilta materiaaleilta suunnittelijat toivovatkin muun muassa parempia suojaavuusominaisuuksia vähäisemmällä materiaalimäärällä. Myös hyvän muotoilun avulla voidaan vähentää tarvittavan materiaalin määrää, esimerkiksi nestepullopakkaus voidaan muotoilla niin, että sen ominaisuudet eivät heikkene vaikka käytettävän materiaalin määrä vähenee. Lisäksi myös erilaisten refill-ratkaisujen kehittäminen nostaa taas varmasti päätään.

Avainasemassa kuluttaja
Vaikka pakkaus olisikin mahdollista kierrättää, ei se vielä takaa, että se päätyy kiertoon. Tässä kuluttaja on avainasemassa ja hänen on osattava ja haluttava toimia oikein. Kierrätettävän pakkauksen suunnittelussa tuleekin ottaa huomioon miten kuluttajaa voidaan ohjata ja auttaa toimimaan halutulla tavalla. Kaikkia materiaaleja ei ole helppo tunnistaa, joten tarvitaan selkeät kierrätysohjeet. Tämä on haaste tuotteen pakkaajalle silloin kun vienti astuu mukaan kuvaan, sillä yhtenäisiä keräysjärjestelmiä ei edes Euroopassa ole.

Materiaalien tulee olla myös helposti irrotettavissa toisistaan. Parhaimmillaan pakkauksen käytettävyys ja ”purkaminen” tukevat toisiaan ja ovat osa tuotteen intuitiivista käytettävyyttä. Voisiko vaikka monikerrosmateriaalista valmistetun kertakäyttötuotteen käyttöön ottaminen edellyttää eri materiaalien irroittamista toisistaan? Uusien pakkauskonseptien ja suunnittelun avulla voidaan vaikuttaa siihen, miten kuluttaja pakkauksen kanssa toimii ja auttaa häntä toimimaan oikein.
Oma haasteensa on myös lajittelun vaatima tila kotikeittiössä. Helpotusta tähän saadaan esimerkiksi tyhjänä mahdollisimman vähän tilaa vievillä pakkauksilla. Jos pakkaus ei luonnostaan minimoi tilankäyttöä tyhjänä, pitäisi se pystyä vaivatta taittelemaan pienempään tilaan.

Estetiikkaa ekologisuudesta
Myös esteettinen käsitys on muuttumassa. Läpinäkyvyys ja rehellisyys ovat entistä tärkeämpiä materiaalivalinnoissa ja niistä viestimisessä. – Takana ovat ne ajat kun valkoinen, pinnoitettu paperi painettiin ruskeaksi, mielellään ”roskien” kera, jotta materiaalista tai tuotteesta saatiin luotua ekologinen vaikutelma, korostaa Noora Nylander LAMK:sta. Materiaaleja ei tarvitse siistiä muuksi kuin mitä ne ovat. Aitous puhuu puolestaan ja rakentaa luottamusta brändiin.
Ekologisuus muokkaa myös esteettisyyden käsitettä. Uudennäköinen materiaali herättää mielenkiintoa ja aito materiaalin tuntu on uutta luksusta. Pakkauksen todellinen ekologisuus on kuitenkin kuluttajalle näkymättömissä ja mahdotonta arvioida. Kuluttajan ei pidäkään joutua ratkomaan, mikä tuotteista ja pakkauksista on aidosti vastuullisin tai paras ympäristön kannalta – koko totuuttahan ei pakkauksesta näe.

– Kun vastuullisuus on aidosti osa yrityksen ja brändin tarinaa aitojen tekojen, läpinäkyvyyden ja rehellisyyden kautta, oppii kuluttaja luottamaan brändin jo tekemiin valintoihin ja niiden vastuullisuuteen, painottaa Markus Joutsela Aalto-yliopistosta.

Uusia innovaatioita
Kun pakkauskehitystä ja -konsepteja tehdään yhdessä tuotteen kehittämisen kanssa voidaan uusien pakkauskonseptien lisäksi löytää myös kokonaan uudenlaisia tuotekonsepteja ja -muotoja. Esimerkiksi LUSH on kehittänyt Naked-suihkugeelejä, jotka eivät tarvitse yksikköpakkausta myymälässä tai käytössä. Kiinnostavia uusia konsepteja ovat myös tuotteet, joita ei tarvitse poistaa pakkauksestaan ollenkaan: esimerkiksi betonin sekaan hajoava BillerudKorsnäsin D-sack sementtisäkki tai vaikkapa KFC:n syötävä Double Down -burgerin kääre.

Pää kylmänä karkkikaupassa
Suunnittelijan on hyvä pitää jalat maassa ja miettiä tarkkaan, mikä on kullekin tuotteelle vastuullisin mahdollinen pakkausratkaisu. Tuskin koskaan vastaus löytyy yhdestä materiaalista tai tekniikasta, vaan mahdollisimman kattavasta kokonaisuuden tarkastelusta. Hyvät ominaisuudet yhdellä osa-alueella voivat johtaa ei-toivottuihin tuloksiin toisaalla.
Tällä hetkellä suunnittelutoimiston puhelimet soivatkin kuumina kun asiakkaat haluavat nyt heti pakata tuotteensa kuitupohjaiseen, läpinäkyvään, muovittomaan ja ekologiseen pakkaukseen, joka täyttää kaikki vaativimmatkin barrier-ominaisuudet.

Teksti: Maija Olkkonen-Seppo
Artikkeli on julkaistu Pakkaus-lehdessä 8/2018


No Comments Yet.

Kommentoi julkaisua