Tilaa uutiskirje

Kovat ja raskaat paketit Pa-Hulta

Kovat ja raskaat paketit Pa-Hulta

Raskaan teollisuuden tuotteiden pakkaaminen poikkeaa merkittävästi esimerkiksi elintarvikkeiden pakkaamisesta, mutta periaate on molemmissa sama: pakkauksen tehtävä on suojata sisällään olevaa tuotetta. Pa-Hun tehtaalla Kirkkonummen Veikkolassa valmistetaan muun muassa terästeollisuuden tarpeisiin vastaavaa pakkausmateriaalia monikerroskartongista.

Pa-Hu pakkaa kaiken. Monelle tuttu slogan ottaa virtaa yrityksen tuotannon monipuolisuudesta: tehtaalla valmistetaan aaltopahvia, omalla kartonkilaminaattorilla saadaan aikaan mitä erilaisimpiin tarpeisiin soveltuvia ratkaisuja, ja pakkaustarvikkeiden tukkutoiminta auttaa nopeissa pakkaustarpeissa. Pakkaushommia on yrityksessä tehty jo yli 80 vuotta, joten rutiinia ja osaamista asiakkaiden tarpeiden kartoittamiseen ja ratkaisujen etsimiseen löytyy.

Tällä hetkellä Pa-Hu on myyntijohtaja Janne Telirannan mukaan kasvu-uralla. Olemassa olevia asiakkuuksia on vahvistettu ja uusia hankittu, ja myyntiin etsitään tätäkin kirjoitettaessa lisävahvistuksia. Tuotannon puolella muutos on näkynyt paitsi kasvavina tuotantomäärinä myös työskentelykulttuurin muutoksena, sillä aiemmin vuosia käytössä olleesta yhden vuoron syklistä on siirrytty toimimaan kahdessa, joidenkin tuotteiden osalta jopa kolmessa vuorossa. Toimitiloja on myös laajennettu, eikä toiminnan siirtämisestä toisaalle ole paineita, sillä Veikkola on logistisesti oivallinen tuotantopaikka hyvien yhteyksien vuoksi.

Lujaa suojausta vaativiin kohteisiin
Monipuolisuudesta ja joustavuudesta kertoo omaa kieltään Pa-Hun asiakkuuksien kirjo. Verkkokauppa on edelleen nosteessa, ja sitä myötä pakkaamisen tarve on kasvanut tai muuttanut muotoaan myös sellaisilla yrityksillä, joilla ei perinteisesti ole ollut nettikauppaa. Standardimittaiset pakkaustuotteet voidaan toimittaa todella nopeallakin aikataululla, kun taas asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin optimoidut tuotteet vaativat suunnittelun ja yhteistyön suhteen enemmän aikaa.

Yhdeksi yrityksen kasvua selittäväksi tekijäksi nousee omassa tehtaassa tuotettu vahva suojamateriaali. Raskaan teollisuuden tarpeisiin Pa-Hu on kehittänyt Kraft Armor -tuoteperheen, joka koostuu eri tavoin yhteenlaminoiduista kartongeista. Kokonaan uusiutuvista materiaaleista valmistettua monikerrosmateriaalia on saatavana sekä vakiotuotteina että asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin räätälöitynä, arkkeina tai rullassa.
– Kraft Armorin vahvuuksiin kuuluu muun muassa sen integroitavuus asiakkaan laitekantaan. Käytännössä mitään muutoksia olemassa oleviin linjastoihin ei vaadita, kun halutaan siirtyä aiemmasta materiaalista Kraft Armorin käyttöön, kertoo Pa-Hun myyntipäällikkö Hans Suominen.

Pa-Hun valikoimasta löytyy ratkaisu muun muassa raskaan teollisuuden käyttöön, kertovat Hans Suominen (vas.) ja Janne Teliranta.

Tutkittua tietoa vaikutuksista
Kraft Armor on ollut markkinoilla jo muutamia vuosia, ja asiakkaiden kokemuksia haluttiin Pa-Hussa kartoittaa haastattelututkimuksella. Yhteistyökumppaniksi tutkimusta toteuttamaan valikoitui Gaia Consulting, jolla on laaja kokemus kestävän liiketoiminnan tutkimuksesta niin Suomessa kuin rajojen ulkopuolellakin. Tutkimustuloksilla haluttiin tuoda näkyviin, miten uusiutuvista raaka-aineista valmistettu suojamateriaali suhteutuu muihin markkinoilla oleviin materiaaleihin, sillä monien muiden alojen tapaan myös raskas teollisuus pyrkii yhä enemmän kiinnittämään huomiota toimintansa ympäristövaikutuksiin.

Tutkimuksessa verrattiin Kraft Armoria ja vahvuudeltaan vastaavaa PE-materiaalia. Muoviverrokista mukana olivat sekä neitseellisestä raaka-aineesta että kokonaan kierrätetystä materiaalista valmistetut vaihtoehdot. Tarkastelussa kiinnitettiin huomiota viiteen eri näkökulmaan: tuotteen kierrätettävyyteen, kustannusten nousun riskiin, hiilijalanjälkeen, työturvallisuuteen ja merien roskaantumiseen. Gaian toteuttamassa tutkimuksessa otettiin huomioon muun muassa tuotteiden kierrossa syntyvä 20 prosentin hävikkiolettama, raaka-aineen kuljetusten vaikutus päästöihin sekä materiaalin kierto, johon tässä yhteydessä otettiin viitearvoksi viisi kierrätyskertaa.

Kuitumateriaali tunnetusti kiertää Suomessa hyvin ja kierrätysluvut ovat sen osalta jo korkeammat kuin EU vaatii. Kierrätysmateriaalin käyttö voi vaikuttaa tuotteen ympäristökuormaan, ja vertailun vuoksi tutkimuksessa tarkasteltiinkin kierrätettyä raaka-ainetta sisältävän Kraft Armorin sekä vastaavan kierrätys-PE:stä valmistetun tuotteen arvioituja ympäristövaikutuksia. Raportin mukaan oletettujen kierrätyskertojen aikana yksi tonni Kraft Armoria voi korvata 2,6 tonnia neitsytkuitua, kun taas yhtä monta kertaa kierrätetty muovitonni säästää 0,57 tonnia fossiilisia raaka-aineita.

Hiilidioksidipäästövertailussa muun muassa kuitumateriaalin lähituotanto, vastuullinen metsänhoito ja tuotannossa käytetty uusiutuva energia vaikuttivat lopputulokseen merkittävästi.
– Keskivertosuomalainen tuottaa vuodessa 11 tonnia hiilidioksidipäästöjä. Tämä vastaa 19 tonnia Kraft Armoria ja 88 000 ajokilometriä tyypillisellä autolla, Hans Suominen havainnollistaa.

Yhden kierrätys-PE-tonnin korvaaminen Pa-Hun suojamateriaalilla vähentää 1,3 tonnia eli 69 prosenttia hiilidioksidipäästöjä, ja neitseelliseen PE-materiaaliin verrattuna hiilidioksidisäästö on jopa 2,9 tonnia, eli 84 prosenttia.

Valintoja ympäristön eteen
Pakkauksen tehtävä tuotteen suojaajana ja vääränlaisesta pakkaamisesta johtuvan hävikin aiheuttamien resurssien menetysten merkitys ovat alan toimijoille itsestäänselvyyksiä, mutta niiden merkitys korostuu entisestään esimerkiksi terästeollisuudessa, missä tuotannon päästöt ovat korkeat. Siksi tuotteiden tarkoituksenmukainen suojaaminen on erityisen tärkeää. Kun tavoitteena on hiilineutraalius tai -negatiivisuus, myös pakkausmateriaalin valinnalla on merkitystä, mikä ei välttämättä vaadi edes valtavia muutoksia.
– Kraft Armor on suoraan vaihdettavissa asiakkaan laitteistoille, eli materiaalivaihdon yhteydessä ei tarvita laitehankintoja. Näin ollen raaka-ainemateriaalin vaihto ei ole asiakkaalle niinkään investointi vaan valinta, Janne Teliranta linjaa.

Valintojen tekeminen ja ympäristöystävällisten vaihtoehtojen punnitseminen on tänä päivänä jokaisen yrityksen työpöydällä. Kaikki resurssitehokkuuteen ja kierrätettävyyden parantamiseen tähtäävät panostukset edistävät ympäristökuorman pienenemistä: vaikka yksi toimenpide tuntuisi sellaisenaan pieneltä, on se silti merkittävä osa kokonaiskuvaa. Tutkitun tiedon varassa näitä päätöksiä on yrityksissä helpompi tehdä.


Artikkeli on julkaistu Pakkaus-lehdessä 8/2021.

Comments are closed.