Tilaa uutiskirje

SUP:n toimeenpano asettaa yritykset vaikeaan tilanteeseen

Avoin kirje päättäjille:

Komission kertakäyttömuovidirektiivin puuttuvat ohjeet asettavat kansalliset viranomaiset ja yritykset mahdottomaan tilanteeseen - tarvitaan malttia lain kansallisessa toimeenpanossa

Kertakäyttömuovituotteiden aiheuttama roskaantuminen on osassa EU:n jäsenmaita merkittävä ongelma, johon EU-komissio on vastannut säätämällä ns. SUP- eli Single Use Plastics -direktiivin. Direktiivillä jäsenmaat mm. velvoitetaan siirtämään yrityksille julkisten alueiden roskaantumisen siivousvastuita ja kustannuksia, jotka ovat merkittävät. Nykyisin julkisten alueiden siivouksen järjestäminen ja kustannukset ovat Suomessa kuntien vastuulla.

Kesällä 2019 ennätysmäisen nopeasti julkaistun direktiivin määritelmät ovat puuttuvien ohjeiden vuoksi edelleen hyvin epäselvät. Direktiivi pitäisi viedä kansalliseen lainsäädäntöön heinäkuuhun 2021 mennessä, mutta esimerkiksi direktiivissä mainituista komission yhdeksästä täytäntöönpanosäädöksestä, on julkaistu vasta yksi.

Meren rantojen roskaantumisselvityksestä liikkeelle lähtenyt kertakäyttömuovidirektiivi on laaja kokonaisuus. Direktiivi sisältää mm. tuotekieltoja, kulutuksen vähentämistä, tuotevaatimuksia, uusia tuottajavastuun alaisia tuotteita ja tuotteiden uusia merkintävaatimuksia.

Merkintävaatimukset ja tuotekiellot tulevat voimaan jo 3.7.2021 alkaen. Komission puutteellisten ohjeiden vuoksi yritysten ja viranomaisten on mahdotonta hallitusti toteuttaa direktiivin vaatimuksia. Edelleen on epäselvää mm. miten kertakäyttöisyys ja muovi määritellään, mikä taho arvoketjussa on vastuussa pakollisista merkinnöistä ja saako teollisuus sekä maahantuojat myydä velvoitteiden piiriin kuuluvat ja varastossa jo olevat tuotteet määräajan jälkeen.

Puutteellisen tiedon vuoksi yritysten kustannusvastuun oltava maltillinen

Direktiivi velvoittaa jäsenmaita siirtämään osan kuntien puhtaanapidon kustannuksista yrityksille. Kaikilla kunnilla ei kuitenkaan ole puhtaanapidon kustannusten jakautumisesta vertailukelpoista tietoa.

Siivouksesta aiheutuvat kustannukset ovat merkittävät. Euroopan pakkauskierrättäjien järjestö EXPRA on arvioinut, että pelkästään kertakäyttömuovidirektiivin roskaantumisen siivousvastuu aiheuttaisi yrityksille 5–40 euron kustannukset asukasta kohden. Näin suomalaisille yrityksille syntyvä lisäkustannus olisi 25–200 miljoonaa euroa vuodessa.

Epäselvyyksien vuoksi on riskinä, että esimerkiksi kuntien siivouskuluja siirtyy yritysten maksettavaksi ilman riittäviä perusteita ja rajauksia. Tavoitteena tulisi olla siivoukseen liittyvien käytäntöjen jatkuva kehittäminen niin, että kustannustehokkuus paranee ja roskaantuminen vähenee. Kuntien siivouskustannusten ja toiminnan kehityksen seurannan tulee olla läpinäkyvää ja yritysten näkemyksiä huomioivaa.

Yritysten ja viranomaisten mahdotonta valmistautua uusiin velvoitteisiin

Myös kansainvälinen verkkokauppa on direktiivin velvoitteiden piirissä, mutta käytännössä viranomaisen on mahdotonta valvoa sitä ja saada toimijat vastaamaan kustannuksistaan. Tämä heikentää Suomessa toimivien ja täällä työllistävien yritysten kilpailuasemaa entisestään.

Komission puutteellisen ohjeistuksen vuoksi yritysten ja viranomaisten on mahdotonta valmistautua SUP-direktiivin vaatimuksiin hallitusti. Toimeenpantaessa direktiiviä kansalliseen lainsäädäntöömme vetoamme lainsäätäjiin, että Suomessa otetaan mahdollisimman maltillinen linja, jotta yritysten kulujen kasvu ei heikennä suomalaisen elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Helsingissä 5.3.2021

Mika Lallo, toimitusjohtajan varamies, Elintarviketeollisuusliitto ry

Mari Kiviniemi, toimitusjohtaja, Kaupan liitto ry

Timo Jaatinen, toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry

Kari Luoto, toimitusjohtaja, Päivittäistavarakauppa ry

Juha-Pekka Salmi, toimitusjohtaja, Suomen Kuitukierrätys Oy

Juha-Heikki Tanskanen, toimitusjohtaja, Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy

Antro Säilä, toimitusjohtaja, Suomen Pakkausyhdistys ry

Marja-Liisa Niinikoski, toimitusjohtaja, Suomen Tekstiili ja Muoti ry

Vesa Soini, toimitusjohtaja, Suomen Uusiomuovi Oy

Helena Soimakallio, johtaja, Teknologiateollisuus ry

Comments are closed.