Tilaa uutiskirje

Suomen Pakkausyhdistys ry:n sijoitusvarallisuuden hoidon toimintaohje

Suomen Pakkausyhdistys ry:n sijoitusvarallisuuden hoidon toimintaohje

1        Periaatteet

Sijoitusvarallisuutta koskevat periaatteet Suomen Pakkausyhdistyksessä ovat:

 • Sijoitusvarallisuus sijoitetaan matalan tai kohtuullisen riskin kohteisiin
 • Sijoittamisessa hyödynnetään ammattimaisia varainhoitajia, jotka kilpailutetaan säännöllisesti

2        Varainhoidon tavoitteet

Varat on sijoitettava tuottavasti, turvaavasti ja hyvin hajautetusti. Sijoitustoiminnan tavoitteena on vähintään sijoitusten reaaliarvon säilyminen. Lyhyellä aikavälillä pyritään mahdollisimman tasaiseen positiiviseen tuottoon. Pitkällä aikavälillä tavoitellaan vuositasolla tuottoa, joka ylittää inflaatiotason 2 - 5 prosenttiyksiköllä. Tuotolla tarkoitetaan kokonaistuottoa sisältäen arvon muutos, osingot, korot ja muut mahdolliset kassavirrat.

 

Jotta edellä mainittuun tuottotavoitteeseen päästään, tulee salkun sisältää myös muita kuin kaikkein riskittömimpiä sijoituksia. Tuottotavoite tarkoittaa eri omaisuusluokkien pitkän aikavälin todennäköisten tuotto-odotusten valossa sitä, että sijoitusten jakauma (perusallokaatio) tulisi olla seuraava:

Osakkeet 40 %

Korkosijoitukset 50 %

Muut 10 %

 

3        Riski ja riskin hajautus

Riskin vähentämiseksi sijoitukset pyritään hajauttamaan.

 

Eri omaisuuslajien tavoiteosuus sijoitussalkussa (=perusallokaatio) määritetään 1) sijoitusajan, 2) asetetun tuottotavoitteen sekä 3) hyväksytyn riskitason perusteella. Perusallokaatio on tavoitteena ns. normaaleissa suhdanneoloissa. Tilanteissa, joissa jonkin omaisuusluokan tuottonäkymien arvioidaan lyhyellä aikavälillä poikkeavan tavanomaisesta, voidaan perusallokaatiosta poiketa määritellyn vaihteluvälin puitteissa.

 

Omaisuuslaji Perusallokaatio Vaihteluväli
Osakkeet 40 % 0 % - 60 %
Korkosijoitukset 50 % 40 % -80 %
Muut 10 % 0- 20 %

 

4        Varainhoidon periaatteet:

4.1         Yleiset linjaukset

 • Sijoitukset tehdään yksinomaan viranomaisten valvonnassa olevien vakiintuneiden ja hyvämaineisten pankkien, varainhoitoyhtiöiden ja rahastoyhtiöiden kautta tai välityksellä.
 • Yksittäisen liikkeeseenlaskijan arvopapereihin voidaan sijoittaa enintään 10 prosenttia pääomasta.
 • Rahastosijoitus on itsessään aina hajautettu sijoituskohde, joten rahastot eivät ole 10 prosentin rajan piirissä.
 • Yhteen rahastoon voi kuitenkin sijoittaa maksimissaan 30 % sijoitusvarallisuudesta.

4.2         Osakesijoitukset

 • Osakesijoitukset tehdään hajautetusti rahastojen kautta maailmanlaajuisille osakemarkkinoille.
 • Suoria osakesijoituksia voidaan tehdä ainoastaan kotimaisten ja pohjoismaisten yritysten osakkeisiin.
 • Kaikki sijoitukset muiden kuin pohjoismaisten yritysten osakkeisiin tehdään osakerahastojen (ml. ETF-rahastot) kautta.

4.3         Korkosijoitukset

 • Korkosijoituksia painotetaan pitkien ja lyhyiden joukkolainojen sekä rahamarkkinasijoitusten välillä markkinatilanteen mukaan
 • Korkosijoitukset on tehtävä tehokkaasti hajauttaen ja pääsääntöisesti vain euromääräisiin instrumentteihin.
 • Sijoitukset korkeariskisiin yrityslainoihin (HY) tehdään aina vain rahastojen tai yrityslainasalkkujen kautta ja niiden osuus voi olla enimmillään 30 prosenttia sijoitusvarallisuudesta.

4.4         Muut sijoitukset

 • Muihin sijoituksiin luetaan sijoitukset
  • pääomasijoitusyhtiöihin (ml. opo ja lainaehtoiset sijoitukset),
  • maa- asunto- ja kiinteistösijoitukset
  • raaka-ainesijoitukset
  • myös ns. strukturoidut sijoitustuotteet luetaan Suomen Pakkausyhdistyksessä kuuluvaksi tähän luokkaan

                     

5        Vastuunjako

Yhdistyksen kokous hyväksyy hallituksen esityksestä omaisuudenhoidon toimintaohjeen.

Hallituksen työvaliokunta päättää:

 • ulkoisten varainhoitajien kanssa solmittavista sopimuksista ja niiden irtisanomisesta sekä varainhoitajan vastuulle annettavan sijoitusomaisuuden enimmäismäärästä
 • sijoituksista yksittäisiin sijoituskohteisiin sijoituspolitiikan vaihteluvälin puitteissa

Toimitusjohtaja esittelee sijoitustoimintaa koskevat asiat ja raportoi sijoitusten kehityksestä hallituksen työvaliokunnalle ja hallitukselle sekä yhdistyksen kokoukselle. Toimitusjohtaja toimii myös yhteyshenkilönä ulkoistettuihin varainhoitajiin ja allekirjoittaa tarvittavat sopimukset työvaliokunnalta saamiensa valtuutuksien puitteissa.