Tilaa uutiskirje

Toimintaohje

SPY SISÄISET TOIMINTAOHJEET 14.9.2018

1. Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen

Näiden sisäisten toimintaohjeiden tarkoitus on varmistaa, että Suomen Pakkausyhdistys ry:ssä menetellään asianmukaisesti erityisesti huomioiden kilpailuoikeudelliset seikat.

Näitä sisäisiä toimintaohjeita tulee noudattaa kaikessa Suomen Pakkausyhdistys ry:n (jäljempänä ”Yhdistys”) toiminnassa.

2. Yleiset velvollisuudet

Yhdistyksen toiminta on Jäsenten osalta tasapuolista ja yhdenvertaista. Yhdistys sitoutuu siihen, että sen velvoitteet jaetaan Jäsenten kesken tasapuolisesti toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen.

Uuteen Jäseneen on sovellettava tasapuolisia ja yhdenvertaisia ehtoja verrattuna Yhdistyksen muihin Jäseniin sovellettaviin ehtoihin.

3.   Yhdistyksen toiminta hankintojen osalta

Yhdistyksen toiminta on järjestettävä niin, että se omien hankintojen osalta toimii tasapuolisesti ja avoimesti. Tällä korostetaan ensinnäkin sitä, että Yhdistyksen tulisi hyödyntää omissa hankinnoissaan olemassa olevaa kilpailutilannetta. Vaikka yhdistykset eivät olisi velvollisia kilpailuttamaan hankintojaan hankintalain mukaisesti, on Yhdistyksen syytä kilpailuttaa hankintansa, ellei se selkeästi ole tarpeetonta esimerkiksi vähäisen taloudellisen intressin johdosta.

Kilpailuttaminen voidaan järjestää siten, että Yhdistys pyytää riittävän määrän tarjouksia valitsemiltaan toimittajilta. On myös mahdollista, että Yhdistys tämän lisäksi julkaisee kilpailutuksesta ilmoituksen internet-sivuillaan, jolloin kenellä tahansa toimittajalla on mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuun. Tarjouspyynnössä olisi syytä ilmoittaa avoimesti valintaperusteet.

4.  Kilpailuoikeus

Kilpailulainsäädäntö edistää ja tukee kilpailua vapaan markkinatalouden perustana. Siksi Yhdistyksen toiminnassa on noudatettava kilpailulain säännöksiä sekä muita kilpailun säätelemiseksi annettuja lakeja.

Tämä tarkoittaa, että Yhdistyksen toiminta ei saa vaikuttaa kielteisesti, estävästi tai vääristävästi avoimeen ja riippumattomaan kilpailuun markkinoilla. Yhdistyksen toiminnan missään vaiheessa Yhdistys ja sen Jäsenet eivät tee sopimuksia tai muita järjestelyjä, aseta määräyksiä tai vaatimuksia tai muutoin yhdenmukaista käyttäytymistään, joka kohdistuu Jäsenten liiketoimintaan. Erityisen kiellettyjä ovat hintoja, tuotantoa, tuotteita, investointeja, markkinoita ja asiakkaita koskevat sopimukset ja järjestelyt. Mikäli Yhdistys olisi joillakin markkinoilla määräävässä markkina-asemassa, ei tätä asemaa saa väärinkäyttää.

 

5. Kartellikieltoa koskevat toimintaohjeet

Jäsenet tekevät kaikki omat toimintaansa liittyvät päätöksensä itsenäisesti. Yhdistyksen toiminnassa ehdottoman kiellettyjä ovat kaikki sellaiset Yhdistyksen ja Jäsenten väliset suositukset, sopimukset, päätökset ja menettelytavat:

•  joilla suoraan tai välillisesti vahvistetaan osto- tai myyntihintoja, -perusteita tai -käytäntöjä taikka muita kauppaehtoja;

•  joilla rajoitetaan tai valvotaan tuotantoa (esim. tuotteiden valmistaminen, tuotteiden määrät tai tuotantokapasiteetti), markkinoita, teknistä kehitystä taikka investointeja;

•  joilla jaetaan markkinoita tai hankintalähteitä (esimerkiksi kilpailijoiden kesken jaetaan toiminta-alueet);

•   joiden mukaan eri kauppakumppaneiden samankaltaisiin suorituksiin sovelletaan erilaisia ehtoja siten, että kauppakumppanit asetetaan epäedulliseen kilpailuasemaan (syrjintäkielto ml. boikotti); tai

•   joiden mukaan sopimuksen syntymisen edellytykseksi asetetaan se, että sopimuspuoli hyväksyy lisäsuoritukset, joilla niiden luonteen vuoksi tai kauppatavan mukaan ei ole yhteyttä sopimuksen kohteeseen (sitominen).

Kielletty yhteistyö voi käytännössä tapahtua monella tavalla, esimerkiksi:

• kirjallisella tai suullisella sopimuksella tai millä muulla yhteisymmärryksellä, hyväksynnällä tai sallimisella;

•  toimialajärjestön säännöillä, päätöksellä, määräyksellä tai suosituksella;

• osallistumalla kokoukseen, jossa kilpailua rajoittava tarkoitus tai vaikutus on saati voimaa, eikä aktiivisesti irtisanoudu kielletystä yhteistyöstä; tai

•  tietojen vaihdolla.

Kollektiivinen boikotti

Sopimukset, järjestelyt tai yhteisymmärrys, jossa kilpailijat yksissä tuumin kieltäytyvät tai uhkaavat kieltäytyä liikesuhteista nimetyn kilpailijan, asiakkaan tai toimittajan kanssa, on kielletty.

Kollektiivinen boikotti on kyseessä, kun alan yritykset Yhdistyksen puitteissa päättävät laatia alalle sellaisen standardin, joka estää ulkomaisten kilpailijoiden pääsyn kotimaan markkinoilla. Myös osallistuminen

tällaiseen hyväksyntään tai sallimiseen on kiellettyä. Kollektiivisena boikottina voitaisiin pitää myös sitä, että Yhdistykseen ei oteta uutta jäsentä tasapuolisin ja syrjimättömin ehdoin.

Tietojen vaihto

Yhdistyksessä toimiminen ei saa johtaa kiellettyyn tietojen vaihtoon. Yhdistyksen Jäsenet eivät saa vaihtaa keskenään sellaisia tietoja, jotka kuuluvat Jäsenten liikesalaisuuden piiriin ja joiden perusteella samoilla markkinoilla kilpailevat tuottajat voisivat (edes teoriassa) yhtenäistää liiketoimintaansa ja kilpailukäyttäytymistään.

Jäsenet saavat antaa toiminnastaan Yhdistykselle vain sellaisia tietoja, jotka ovat välttämättömiä Yhdistyksen toiminnan kannalta. Näiden tietojen tulee olla sisällöltään niin yleisluontoisia kuin mahdollista. Yksittäisiä Jäseniä koskevia liikesalaisuuksia ei missään olosuhteissa saa luovuttaa muille Jäsenille.

Sellaisia tietoja, joita ei kukaan Jäsenistä eikä millään tavoin voi edes välillisesti yhdistää yksittäiseen yritykseen, on mahdollista luovuttaa Yhdistyksen Jäsenille. Olennaista on kuitenkin se, että tiedot ovat niin yleisluontoisia, ettei edes mahdollisuutta yrityksen tunnistamiseen ole olemassa.

Myös vaihdettavan tiedon iällä on merkitys. Yksittäisiä yrityksiä koskevia tietoja ei saa pääsääntöisesti vaihtaa ennen kuin tapahtumasta, jota tiedot koskevat, on kulunut vähintään 12 kuukautta. Toisaalta myös tätä vanhemmat tiedot voivat olla merkityksellisiä kilpailukäyttäytymisen kannalta. Vain jos voidaan varmistua, että tiedot ovat menettäneet kilpailukäyttäytymisen kannalta merkityksensä, ei kielto koske näitä vanhentuneita tietoja.

Yhdistyksen toiminnan missään vaiheessa Yhdistyksen Jäsenille ei saa luovuttaa, eivätkä Jäsenet saa sopia, keskustella tai millään tavoin vaihtaa Jäsenten liikesalaisuuden piiriin kuuluvia – eikä erityisesti alle vuoden vanhoja – tietoja, kuten mm.:

•  osto- tai myyntihintoja tai hintaan vaikuttavia tekijöitä koskevia tietoja

•  kauppaehtoja (mm. toimitus-, luotto- ja takuuehdot)

•  tuotantoa, tuotantotavoitteita, tuotekehittelyä tai innovaatioita

•  kaupallisia tai teknisiä liikesalaisuuksia

•  investointeja

•  kustannuksia ja kustannusrakenteita

•  myyntejä ja myynnin volyymejä

•  ostoja, ostojen määriä, hankintalähteitä tai ostoalueita

•   liikevaihtoja ja markkinaosuuksia

•   asiakasmääriä tai -segmenttejä sekä asiakkaiden ostoja

•  markkinointia.

Siltä osin kun tietojen kerääminen Yhdistyksen toiminnassa perustuu lainsäädäntöön, tulee noudattaa seuraavia menettelytapoja:

•  Tietoja, joiden vaihtaminen Jäsenten kesken on kiellettyä, ei sellaisenaan saa luovuttaa Yhdistyksen Jäsenille eikä julkisuuteen. Jäsenille tai julkisuu-teen annettavat tiedot on muokattava niin yleisluontoisiksi, ettei tietojen perusteella ketään jäsenyritystä voida tunnistaa tietojen perusteella.

•  Yhdistys ei saa tietoihin liittää eikä muutoinkaan julkaista yhteenvetoja, kommentteja, analyyseja tai huomioita, joiden perusteella voidaan tehdä johtopäätöksiä yritysten

•   kilpailukäyttäytymisestä, hinta- tai markkinakehityksestä tai muusta kilpailuoikeudellisesti kriittisistä kysymyksistä.

•  Tiedoista ei saa keskustella kokouksissa eikä niistä saa vaihtaa myöskään tietoja kilpailijoiden kesken.

•  Yhdistyksen käyttöön toimitettu luottamuksellinen tieto on käsiteltävä siten, että tietoon eivät pääse käsiksi muut kuin tilastoja tekevät henkilöt tai henkilöt, joiden toimenkuva edellyttää pääsyä yksittäisiin yritystietoihin. Nämä henkilöt eivät saa olla jäsenyritysten edustajia.

 

Yhdistyksen kokouksissa ei käsitellä asioita, jotka koskevat kielletyn tietojen vaihdon piiriin luettavia tietoja tai joilla voi olla vaikutusta yritysten tulevaan hinta- ja markkinakäyttäytymiseen. Tämän lisäksi on tärkeää noudattaa seuraavia menettelytapoja:

 

• Yhdistyksen esityslistasta tulee käydä selkeästi käsiteltävät asiat.

•   Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi ja siinä pitäydytään koko kokouksen ajan.

• Esityslistaan ei saa sisällyttää kiellettyjä aiheita (ks. kartellikielto).

•  Tilastoyhteenvetoihin ja markkinakatsauksiin ei tule liittää kommentteja, analyysejä ja huomioita, joiden perusteella voidaan päätellä tulevaa hinta- tai markkinakehitystä – yritysten toimintaan liittyvät luottamukselliset tiedot on pidettävä luottamuksellisina.

• Yhteenvedot ja tilastot eivät saa luonteensa puolesta mahdollistaa kilpailuoikeudellisesti kiellettyä toimintaa.

•  Luottamuksellisista tiedoista ei saa keskustella kokouksissa eikä niistä saa vaihtaa myöskään tietoja kilpailijoiden kesken.

•   Jos kokouksen aikana keskustelu siirtyy kielletylle alueelle, tulee puheenvuoro ja aiheen käsittely välittömästi keskeyttää. Tämä velvollisuus on jokaisella kokoukseen osallistujalla.

•  Kokouksen pöytäkirjaan kirjataan osallistujien nimet sekä käsitellyt aiheet tosiasiallisesti ja selkeästi.

•  On tärkeää muistaa, että kilpailusääntöjä on noudatettava sekä muodollisissa että epämuodollisissa yhteyksissä. Kokouksen yhteydessä osallistujat käyvät usein epämuodollisia keskusteluja kahvitauolla, lounaalla tai illallisella. Näissäkään keskusteluissa ei saa käsitellä kiellettyjä aiheita.

 

6.  Epäselvät tilanteet

Näissä toimintaohjeissa mainitut sallitut ja kielletyt toimintatavat eivät muodosta tyhjentävää luetteloa. Mikäli syntyy epäselvyys siitä onko toiminta sallittua vai ei, tulee asiasta hakea oikeudellista neuvoa ennen toimenpiteeseen ryhtymistä.

7.  Luottamuksellisen tiedon salassapito

Yhdistyksen tulee kerätä vain sellaiset tiedot, jotka ovat välttämättömiä Yhdistyksen toiminnassa ja sen raportointivelvollisuuden täyttämiseksi. Yhdistyksen käyttöön toimitettu luottamuksellinen tieto on käsiteltävä yllä kohdassa 5 mainittujen periaatteiden mukaisesti. Yhdistykselle annetut luottamukselliset tiedot tulee pitää salassa eikä tietoja saa luovuttaa kolmansille osapuolille.